ยาสมุนไพรสำหรับรักษาโรค
- ระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร
เครื่องสำอางค์
 
                
            ตรวจสอบ การส่งสินค้า
             EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
             (โทรสั่งสินค้า 080-4281395)
ประวัติความเป็นมา
 
บริษัท ทิพย์เกสร เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ จำกัด
และ
คลินิกศรีประจันต์การแพทย์แผนไทย
 
ศูนย์เวชศาสตร์สมุนไพร
ศูนย์กลางการเรียนรู้ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ชมรมสมุนไพรไทย บ้านวัดถั่ว

ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรธรรมชาติ
 
 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า
 
 
มาตรฐาน รางวัล
 
 
โทรศัพท์ :    0-3558-1967 , 0-3558-1909 
โทรสาร :      0-3558-3008
E-mail :      
info@santiherb.com
เว็บไซด์ :   www.tipgaysorn.co.th         
 
 
1.ประวัติความเป็นมา
รุ่นที่ 1
แต่เดิม เมื่อ ปี พ.ศ.2475 หมอมิ่ง แนบเนียน (สีแสงทอง) แพทย์แผนโบราณ แห่ง ลุ่มน้ำสุพรรณฯ บ้านวัดถั่ว หมู่ 1ต.ศรีประจันต์  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพร สามารถเรียน จบหลักสูตร การแพทย์แผนไทย จนได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการบำบัดโรคทางยา  จากสภาการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2475  และได้นำความรู้ที่เรียนมา ช่วยเหลือ รักษา ชาวบ้าน ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพร ซึ่งเป็นมรดก ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
รุ่นที่ 2
หมอมิ่ง  แนบเนียน ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ตลอดชีวิตของท่าน และได้เสียชีวิต ด้วยโรคชรา  เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 ต่อมา หมอจันทร์ แนบเนียน ซึ่งเป็นบุตรสาว ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา โดยตรงได้เข้ามาดำเนินการแทน จนกระทั่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2547
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูประวัติ
 
รุ่นที่ 3

นายอนุสิฐษ์ แฉล้ม (หมอติ) หลานที่ตามิ่ง  ป้าจันทร์  ได้เลือกมาเป็นผู้สืบทอด และได้รับการสนับสนุนให้เรียนการแพทย์ และการสาธารณสุข จนมีโอกาสทำงานในสถานีอนามัย ได้สัมผัสกับชาวบ้านที่เจ็บป่วยจนเป็นประสบการณ์ที่สำคัญ แต่ด้วยวิถีชีวิตที่ได้เคยสัมผัสและผูกพันธ์กับยาสมุนไพรมาตั้งแต่เด็ก จนเกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในยาสมุนไพร เมื่อสิ้นหมอจันทร์  แนบเนียน ในปี พ.ศ.2547 จึงได้ตัดสินใจลาออกจากหมออนามัย เพื่อมาดำเนินการต่อจากป้า มาจัดตั้งสถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย อย่างเป็นทางการ ได้แก่ คลินิกศรีประจันต์การแพทย์แผนไทย  ใบอนุญาตเลขที่ 72108000247 ออกให้โดยกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจ-รักษาโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรไทย ซึ่งยาขนานต่างๆ ได้ใช้กับผู้ป่วยมาแล้ว กว่า 80 ปี โดยการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา จากหมอมิ่ง  แนบเนียน และได้รวมกลุ่มกับชาวบ้านเป็นชมรมสมุนไพร  จัดตั้งสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ในนาม  ทิพย์เกสร

 
 
OTOP 5 ดาว
ใบอนุญาต ให้ประกอบการ
สถานพยาบาล
ใบอนุญาต ผลิตยาแผนโบราณ
 
2.เป้าหมาย/วิสัยทัศน์
 
    2.1 พัฒนา วิจัย ยาสมุนไพรไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล
    2.2 เป็นศูนย์กลางการผลิต และจำหน่าย สมุนไพร ในระดับประเทศ และระดับสากล ภายใน ปี 2558
 
3.พันธกิจ
 
    มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ยาสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่รู้จักและ ยอมรับ ในระดับสากล เป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ที่ใช้ธรรมชาติบำบัด 100% ทำการรักษาผู้ป่วยเสมือนญาติพี่น้อง ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรไทย รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ ที่มีคุณภาพ ตามมาตราฐานของกระทรวงสาธารณสุข เน้นถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปราศจากสารพิษ สารปนเปื้อน สารกันบูด สารหนู สารสเตียรอยด์ และสารเคมีต่างๆ ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร ที่มีคุณภาพ  ในระบบเกษตรอินทรีย์  และเป็นแหล่งศูนย์กลาง  การจัดจำหน่ายวัตถุสมุนไพร ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม คงไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง  สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ป่วย ลูกค้า และคู่ค้า  ด้วยทีมงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำงานอย่างจริงจัง จริงใจ มีชีวิต ชีวา มีจิตวิญญาณ มีคุณธรรมประจำใจ และสามัญสำนึกที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้รักสามัคคีให้แก่พนักงานทุกคน  และให้ความมั่นใจ ความมั่นคงแก่ผู้ลงทุน
 
4.นโยบาย           
 
 4.1 รักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ          
 4.2 ส่งเสริมการปลูก และใช้สมุนไพร          
 4.3 นำภูมิปัญญาโบราณ จากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดพัฒนา วิจัย           
 4.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร ของชุมชน และประชาชนทั่วไป          
 4.5 รวบกลุ่ม เครือข่าย ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งผู้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
 
 
5.บุคลากร
 
คลังสมอง / คลังภูมิปัญญา
นางละออง  แฉล้ม / นางพิม  ใจดี 
แพทย์แผนไทย / นักวิจัย /
และคลินิกศรีประจันต์การแพทย์แผนไทย
นายอนุสิฐษ์  แฉล้ม
นางสาวโสมนัส สุนทรวิภาต
ฝ่ายบริหาร 
นายอนุสิฐษ์  แฉล้ม
ฝ่ายการเงิน
นางบุษบา ทับเครือ
ฝ่ายผลิต 
นายเทพนิมิต พรมจรรย์
ฝ่ายการตลาด
นางอรวรรณ ประเสริฐสิริสิทธิ์
ผู้จัดการทั่วไป
นายเทพนิมิต พรมจรรย์ 
ที่ปรึกษา
คพอ.132
ที่ปรึกษา
พ.อ.(พิเศษ) กระแสร์   แนบเนียน [M.Sc.Tropical.Medicine]
ที่ปรึกษา
แพทย์หญิง อรัญญา   แนบเนียน
ที่ปรึกษา
คุณวิชัย  คุณกัญญณัฐ   วงศ์เณร
ที่ปรึกษา
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการต่างๆ
  
6.งานบริการด้านคลินิก การแพทย์แผนไทย 
ชื่อสถานพยาบาล
คลินิกศรีประจันต์การแพทย์แผนไทย
สาขา 
เวชกรรม  
ใบอนุญาตเลขที่
72108000247
ขอบข่าย หน้าที่ 
ตรวจโรค - รักษาโรคทั่วไป ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  ด้วยภูมิปัญญาไทย  และยาสมุนไพรไทย        
เริ่มก่อตั้ง
พ.ศ.2479
ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547
สถานที่ตั้ง
113/1 หมู่ 1 บ้านวัดถั่ว ต.ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
 

 

7.งานด้านการผลิต และแปรรูป สมุนไพร 
ชื่อโรงงาน
บริษัท ทิพย์เกสร เฮิร์บ แอนด์ เอลท์ จำกัด
มาตรฐาน 
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ขอบข่าย หน้าที่
** ผลิตยาสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากสมุนไพรธรรมชาติ       
** รับผลิตยาสมุนไพร และขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ                 
เริ่มก่อตั้ง
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547
ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547
สถานที่ตั้ง
113 หมู่ 1 บ้านวัดถั่ว ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี72140